Projekt POGUM

MEDNARODNI PROJEKT »POGUM« ZA DVIG KAKOVOSTI ZNANJA UČENCEV

 

Naša šola sodi med tiste slovenske šole, ki so bile na razpisu ministrstva za izobraževanje izbrane za sodelovanje v petletnem projektu Pogum (POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih).Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. Cilji projekta so razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem; opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič z ostalimi 29 nosi vlogo razvojne šole. Tako bo sodelovala pri razvoju modela spodbujanja kompetenc podjetnosti in didaktičnih pristopov, ki ga bomo preizkušali, spremljali, evalvirali in implementirali na ravni šole ter ga v drugi fazi prenašali skupaj z ostalimi partnerji na implementacijske šole.

V okviru projekta želimo nadaljevati z dobrimi praksami, ki smo jih razvijali v mednarodnem projektu Linpilcare in v projektu YouthStart. Predvsem želimo, da se učenci aktivno vključujejo v pouk. To pomeni, da na osnovi predznanja sooblikujejo kriterije in cilje učenja, izbirajo poti do znanja in se učijo kritičnega presojanja pri oblikovanju lastne ali vrstniške povratne informacije. Razumejo in se odločajo o izboljšanju izdelka ali znanja glede na različne vrste povratnih informacij, razvijajo sodelovanje, predvsem pa, da razumejo, spremljajo in usmerjajo lastni napredek.

Na šoli deluje razvojni tim v sestavi: mag. Andreja Miketič – ravnateljica, Tomaž Pavlakovič, Nina Grahek, Darja Bremec, Simona Ritonija in Biserka Stankovič.

Več o projektu si preberite na spletni strani projekta POGUM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo.

NOSILEC PROJEKTA JE ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, TRAJAL PA BO 4 LETA (2017 – 2021).

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA.

                                    

Sodelujoči v projektu

IZVAJANJA PROJEKTA NA ŠOLI

Projekt traja od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2022.

V projekt je vključenih 120 osnovnih šol (120 osnovnih šol – 30 razvojnih in 90 implementacijskih šol). Osnovna šola Semič ima vlogo razvojne šole.

Partnerji:

Zavod republike Slovenije za šolstvo – poslovodeči v konzorciju
Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta Ljubljana;
Univerza na Primorskem: Pedagoška fakulteta Koper;
Šola za ravnatelje;
CEED SLOVENIJA in Gospodarska zbornica Slovenije (področje gospodarstva);
Simbioza Genesis (socialno področje);
Zveza kulturnih društev Slovenije (področje kulture);
Center arhitekture Slovenija
Institut Jožef Srefan (okoljevarstveno področje).

Implementacijske šole:

Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš

Osnovna šola Metlika,

Osnovna šola Šentjernej

 

Šolski razvojni tim se vsako leto širi za vsaj 5 članov.

Sestava razvojnega tima v prvem letu:

Tomaž Pavlakovič, Nina Grahek, Klavdija Ivančič, Tjaša Štampfelj, Simona Ritonija, Darja Bremec in ravnateljica Andreja Miketič.

 

Sestava razvojnega tima v drugem letu:

Vsi učitelji iz prvega leta in

Mojca Kambič, Vlasta Henigsman, Miha Henigsma,

 

Sestava razvojnega tima v tretjem letu:

vsi učitelji prvega in drugega leta ter

Brigita Černe, Toni Jelenič, Anželika Mitrović.

Koordinatorica projekta na šoli je Darja Bremec.

Predstavitev razrednih kandidatov za spominek šole

1. triletje

1. RAZRED

spominek 1a spominek 1b spominek 12s
1. a 1. b 1., 2. š

2. RAZRED

spominek 2a opis spominek 2a spominek 2b spominek 2b opis
2. a 2. b

3. RAZRED

spominek 3a spominek 3a opis spominek 3b spominek 34s spominek 34s opis
3. a 3. b 3., 4. š

2. triletje

4. RAZRED

spominek 4a 1 spominek 4a 2 spominek 4b spominek 4b opis
4. b 4. a

5. RAZRED

spominek 5a spominek 5b spominek 5b opis
5. a 5. b

6. RAZRED

spominek 6a spominek 6a opis spominek 6b
6. a 6. b

3. triletje

7. RAZRED

spominek 7a spominek 7a opis spominek 7b spominek 7b opis
7. a 7. b

8. RAZRED

spominek 8a spominek 8a opis spominek 8b 1 spominek 8b 3 spominek 8b opis
8. a 8. b

9. RAZRED

spominek 9aspominek 9a opis spominek 9b
9. a 9. b

Natečaj za spominek Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič

V letu 2018 OŠ Belokranjskega odreda Semič praznuje 180 let prve šolske stavbe. Dogodek v ta namen smo praznovali 22.11. 2018. Ob tej pomembni priložnosti ste vsi učenci OŠ Semič vabljeni, da sodelujete na Natečaju za spominek šole. Ob iskanju glasov najboljših petih spominkov se bomo pri izbiri najboljšega kot šola odprli lokalni skupnosti, ki nam bo v pomoč v obliki glasovanja in mnenj. Tako se bomo trudili povezati šolski prostor z lokalno skupnostjo. Učenci pa bomo razvijali svoje osebne

lastnosti, se naučili soočanja z negotovostmi, iskanja priložnosti in vodenja zadanih projektov in nalog do dosega cilja ter kompetenc podjetnosti, ki jih razvijamo s projektom POGUM.

Spominek šole bomo razglasili v mesecu aprilu, zato ste učenci lepo vabljeni, da v naslednjih mesecih razprete krila svoje domišljije in se poglobite v vrtince ustvarjanja ter tako združite vse, kar o svojem kraju že poznate, v resničen izdelek, ki bo šolo in Semič predstavljal še dolga leta.

pdfRazpis za natečaj za spominek šole

V novembru so učenci razmišljali o POGUMU

pogumUčenci OŠ Belokranjskega odreda Semič so v mesecu novembru razmišljali o POGUMU kot vrednoti. Beseda je okrajšava za mednarodni projekt PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih, ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, s katerim spodbujamo način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

Kaj razumejo semiški učenci pod besedo POGUM? Zapisali so vrsto zanimivih odgovorov, kdaj so pogumni in kaj razumejo ob besedi POGUM, ter jo primerjali z drugimi vrednotami – ljubeznijo, hrabrostjo …

Prilagamo le nekaj misli, ki so izstopale:

“Pogumen sem, ko si upam in se postavim zase.”

“Pogumen si, kadar se soočiš s strahovi, se javiš, se žrtvuješ za dobro drugega … pogum so vsi tisti tvoji občutki, ki jih doživiš pred dejanjem in po njem ...”

“Pogumen si, ko narediš nekaj, v kar verjameš, da je prav, čeprav ne veš, kakšne posledice bo to imelo.”

“POGUMen si, da pri nekaterih odločitvah vztrajaš, ne glede na to, če te odločitve niso všeč drugim.“