Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja

inovativna-pedagogikaProjekt smo izvajali v šolskih letih 2013/14 in 2014/15 z učenci, ki so v šolskem letu 2013/14 obiskovali 7. b oz. 8.b  razred.

Cilji projekta so: Zmanjšati digitalno ločnico in pospeševati digitalno pravičnost in e-vključenost.

Dvig kompetenc 21. stoletja (kritično mišljenje, ustvarjalnost, sposobnost reševanja problemov …). Izboljšati uspeh in konkurenčnost učencev (različnih ranljivih skupin). Izboljšati poučevanje in učenje.

Razviti novo kulturo učenja, podprto s tehnologijo, kjer je učeči v središču (fleksibilnost, personalizacija, različni učni stili se kombinirajo).

Koordinatorica projekta na šoli je bila Sonja Malnarič.

Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ)

Naša šola je vključena v pilotski projekt KVIZ (samoevalvacija šole/vrtca). Projekt vodi Šola za ravnatelje v sodelovanju z MIZKŠ in bo potekal do 2013. Glavni namen projekta je postopno uvajanje sistema, ki bo pripeljal do celovite, usmerjene in trajnostne samoevalvacije v šolah in vrtcih ter zunanje evalvacije. Samoevalvacijo izvajamo za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, kamor spada pregled strategij, prioritet in drugih dejavnosti. Posebej pomemben je proces samoevalvacije, ki zahteva sodelovanje vseh zaposlenih ter sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki. Vodja razvojnega tima je bila Petra Kastelic.

Inovacijski projekt Bralna pismenost "S knjigo pozabim na brigo"

V okviru inovacijskega projekta, ki ga vodi Zavod za šolstvo R Slovenije, bomo pridobivali nova znanja za izboljšanje bralne pismenosti učencev. Projekt je zasnovan tako, da se bodo izboljšave izvajale v okviru rednega pouka (ne samo pri slovenščini). Projekt je vodila Marica Domitrovič.

Razvoj didaktike na področju procesa ocenjevanja znanja (formativno spremljanje) 

Cilji projekta:

  • učencem omogočiti maksimalen napredek,
  • učence naučiti načrtovanja poteka lastnega učenja,
  • učence usposobiti za evalvacijo lastnega dela in napredka,
  • učence naučiti različnih načinov predstavljanja naučenega.

Projekt je potekal v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. Projekt se je decembra 2010 zaključil, toda učitelji znanja, pridobljena v projektu, še naprej uspešno uporabljajo pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Vodja projekta Petra Kastelic.  

E-kemija v 8. razredu

V projektu je nastalo e-gradivo za pouk kemije v 8. razredu. Nastalo e-gradivo bomo v sklopu projekta vzdrževali do jeseni leta 2011. V tem času bomo e-gradivo po potrebi posodabljali in nudili uporabnikom ustrezno pomoč. Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski socialni sklad) in Ministrstvo za šolstvo in šport. Vodja projekta je Tomaž Pavlakovič.

http://www.osbos.si/e-kemija/

E-kemija v 8. razredu

Mreža II - Strategije za preprečevanje nasilja

V povezavi z vzgojnim načrtom bomo namenili večjo pozornost odkrivanju prikritega nasilja med vsemi udeleženci vzgojnega procesa. Dodatna znanja bomo pridobili ob podbori Šole za ravnatelje v Mreži II z naslovom Strategije za preprečevanje nasilja. Projektni tim na šoli bo vodila Ksenja Lorber, vanj bodo vključene še Biserka Stankovič, Marija Gregorič in Marijanca Kolar.

Šola za ravnatelje

Mreža 2 - Vodenje razreda

Cilj projekta je zgraditi skupne vrednote, ki usmerjajo delo v razredu. Projekt bomo izvajali ob podpori Šole za ravnatelje. Vodja razvojnega tima je Petra Kastelic.

Šola za ravnatelje

Mesec širenja uporabe e-gradiv

V mesecu novembru se je naša šola vključila v projekt Mesec širjenja uporabe e-gradiv. V sklopu projekta bomo učitelji šole preizkušali nova e-gradiva, ki so nastajala od leta 2006. V projektu sodeluje 16 učiteljev. Vsak učitelj bo v razredu uporabil izbrano e-gradivo pri vsaj treh urah pouka. Pri pripravi na uro z uporabo e-gradiva in pri izvedbi ure jim bodo pomagali štirje učitelji (vodja projekta, dve pomočnici in računalničarka), ki imajo z uporabo e-gradiv več izkušenj. Vodja projekta je Tomaž Pavlakovič.

http://www.osbos.si/projekti/mesec-uporabe-egradiv/

Save