1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič

Naslov:

Šolska ulica 1, 8333 Semič

Telefon:

07 35 65 400

E-naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Spletna stran:

https://www.osbos.eu/sola

Odgovorna oseba:

Tomaž Pavlakovič, ravnatelj

Datum prve objave kataloga:

18. 2. 2008

Datum zadnje spremembe:

31. 12. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.osbos.eu/sola/sola/katalog-informacij-javnega-znacaja.html

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1. Področje dela

a) Osnovnošolsko izobraževanje.

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja.

b) Predšolska vzgoja.

c) Tržna dejavnost – zagotavljanje prehrane za učence v šoli in otroke v vrtcu (zajtrki, malice, kosila) ter občasna priprava obrokov za zunanje naročnike in občasno oddajanje šolskih prostorov (telovadnica, učilnice).

2.2. Organigram

Organigram ijz

2.3. Notranje organizacijske enote

Osnovna šola Semič
Šolska ulica 1, 8333 Semič
phone 39 16 07 35 65 400
inbox 8 16 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Podružnična šola Štrekljevec
Štrekljevec 2, 8333 Semič
phone 39 16 07 35 65 423
Vodja notranje organizacijske enote: Simona Ritonija
inbox 8 16 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Enota vrtec Sonček
Šolska ulica 2, 8333 Semič
phone 39 16 07 35 65 450
Vodja notranje organizacijske enote: Vanesa Požek, pomočnica ravnateljice
inbox 8 16 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.4. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Tadeja Prijanovič, tajnik VIZ VI
Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
phone 39 16 07 35 65 400
inbox 8 16 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.5. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja zavoda

2.5.1. Seznam predpisov s področja vzgoje in izobraževanja

Dostop do predpisov je dosegljiv na spletni strani MIZŠ povezava

2.5.2 Seznam predpisov lokalnih skupnosti

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič (Uradni list RS, št. 68/1996) povezava
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič (Uradni list RS, št. 15/1998) povezava
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič (Uradni list RS, št. 36/2002) povezava
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič (Uradni list RS, št. 41/2008) povezava
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič (Uradni list RS, št. 57/2010) povezava
 • Ostali predpisi lokalne skupnosti povezava

2.5.3. Notranji predpisi

Dostop do notranjih predpisov je dosegljiv na spletni strani zavoda povezava

2.5.4. Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-demokracija povezava

2.5.5 Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

2. 6. Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi zavod upravlja

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3.

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov je dostopen na portalu Ministrstva za javno upravo povezava

Seznam letnih poročil je dostopen na AJPES povezava

2.6.2. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

Zbirka osebnih podatkov otrok, vpisanih v vrtec

Podatki niso javno dostopni.

Zbirka osebnih podatkov otrok, vključenih v vrtec

Podatki niso javno dostopni.

Zbirka osebnih podatkov o plačilih staršev otrok, vključenih v vrtec

Podatki niso javno dostopni

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

Podatki niso javno dostopni

Zbirka osebnih podatkov staršev, upravičenih do sofinanciranja plačil

Podatki niso javno dostopni

Zbirke osebnih podatkov zaposlenih delavcev, ki jih organ vodi kot delodajalec

Podatki niso javno dostopni

Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih staršev

Podatki niso javno dostopni

Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe

Podatki niso javno dostopni

Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe

Podatki niso javno dostopni

Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

Podatki niso javno dostopni

Zbirke osebnih podatkov zaposlenih delavcev, ki jih organ vodi kot delodajalec

Podatki niso javno dostopni

2.6.3. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

 • Urniki učencev za tekoče šolsko leto
 • Urniki oddelkov za tekoče šolsko leto
 • Šolski koledar za tekoče šolsko leto
 • Cenik šolske prehrane za tekoče šolsko leto
 • Cenik programa vrtca

2. 7. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.7.1 Storitve

 • Vpis v vrtec
 • Vpis v osnovno šolo
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Uveljavljanje pravice do brezplačnega prevoza v šolo
 • Prijava na šolsko prehrano
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
 • Izvajanje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
 • Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca skladno s 60.a členom Zakona o osnovni šoli
 • Prijava na strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja
 • Predlog za napredovanje v naziv strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja
 • Napredovanje delavcev v plačne razrede
 • Postopki javnega naročanja
 • Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja
 • Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
 • Sklepanje delovnih razmerij

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
Šolska ulica 1, 8333 Semič

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v poslovnem času šole in sicer od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro v tajništvu šole. Zaradi narave dela je potrebna predhodna najava pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja. Večina informacij je dostopna na spletnem naslovu http://www.osbos.eu/sola

4. Stroškovnik

- ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 

0,06 €,

- ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3

0,13 €,

- ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 

1,25 €,

- ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4

0,63 €,

- ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 

1,25 €,

- elektronski zapis na eni zgoščenki CD 

2,09 €,

- elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 

2,92 €,

- elektronski zapis na enem USB-ključku - cena, po kateri je USB-ključek zavod nabavil,

- pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko

0,08 €,

- pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko

0,20 €,

- poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

6. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja