Merila za vpis

V primeru omejitve vpisa v srednješolski program se kot merilo upoštevajo točke, pridobljene z vsoto zaključenih ocen obveznih predmetov v sedmem, osmem in devetem razredu (izbirni predmeti in nemščina se ne štejejo zraven) – skupaj 175 točk.

Kandidati, ki se vpisujejo v športne oddelke programa gimnazija, lahko poleg zgoraj omenjenih točk pridobijo dodatne točke, in sicer:

  • za pridobljen status športnika A – 10 točk
  • za pridobljen status športnika B – 5 točk
  • za pridobljen status športnika C – 0 točk

Za izračun svojih točk si pomagaj s tabelo

Vpis v športne oddelke

Športni dosežki so posebni pogoj za vpis v športni oddelek programa gimnazija. Kandidate se na podlagi športne uspešnosti razvrsti v statuse A, B in C. Za določitev statusov so izdelana merila, po katerih nacionalne panožne športne zveze določijo status posameznemu kandidatu športniku. Kandidat mora predhodno na srednjo šolo s športnim oddelkom poslati ustrezna dokazila o športnih dosežkih in zdravniško potrdilo, na podlagi katerih pridobi potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov.

Posebnosti

Za določene programe se s preizkusom nadarjenosti oz. spretnosti preverja posebna nadarjenost (glasbena/plesna/likovna smer na umetniški gimnaziji, zobotehnik, tehnik oblikovanja, fotografski tehnik). V kolikor kandidat uspešno opravi preizkus, izpolnjuje merila za vpis v ta program.

Za določene programe se ob prijavi zahteva tudi zdravniško potrdilo (geostrojnik rudar, geotehnik, glasbena/plesna smer na umetniški gimnaziji, športni oddelki).

Upoštevanje rezultatov NPZ

V primeru, da se v prvem ali drugem krogu izbirnega postopka na posameznem programu na spodnji meji razvrsti več kandidatov z enakim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preverjanjih znanja iz matematike in slovenščine (ob predhodnem soglasju staršev na prijavi za vpis).

Koristne informacije

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. Letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2023/2024

Karierna orientacija (video)

E-svetovalec za poklicno usmerjanje

ZRSZ - Opisi poklicev

Skupne informacije in pojasnila po vrstah izobraževalnih ...

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Moja izbira

Dijaški.net

Program Kam in kako

Informativa.si

Izmenjevalnica | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RSIzmenjevalnica | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Kako pomagati otroku pri sprejemanju kariernih odločitev (priročnik za starše)

Vpis v srednje šole | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - mizs.gov.si