OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

OŠ Belokranjskega odreda Semič je edina šola v občini Semič in ima obsežen šolski okoliš, ki se ujema z mejami občine. Šolski okoliš matične šole zajema vasi, ki ležijo v občini Semič: Oskoršnica, Sovinek, Črmošnjice, Srednja vas, Brezovica, Blatnik, Vrčice, Sela pri Vrčicah, Planina, Črešnjevec pri Semiču, Cerovec pri Črešnjevcu, Hrib pri Cerovcu, Krvavčji Vrh, Rožni Dol, Brezje pri Rožnem Dolu, Potoki, Prelogi, Pribišje, Gornje Laze, Maline, Štrekljevec, Kal, Podreber, Osojnik, Brezova Reber, Gradnik, Praproče, Sodji Vrh, Omota, Semič, Trebnji Vrh, Starihov Vrh, Nestoplja vas, Pugled, Brstovec, Lipovec, Brezje pri Vinjem Vrhu, Vinji Vrh, Stranska vas, Krupa, Moverna vas, Praprot.

V Podružnično šolo Štrekljevec prihajajo učenci do vključno 4. razreda iz vasi: Štrekljevec, Kal, Podreber, Osojnik, Maline, Brezova Reber, Gradnik, Sodji Vrh, Praproče in Omota.

Učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, in učenci, ki imajo nevarno pot do šole, imajo zagotovljen prevoz v šolo in iz šole.

Na matični šoli imamo v šolskem letu 2023/24 v 18 oddelkih vpisanih 315 učencev. Na Štrekljevcu deluje podružnica z 2 kombiniranima oddelkoma (1., 2. razred in 3., 4. razred) z 24 učenci. Skupno je vpisanih 339 učencev.

V vrtcu imamo vpisanih za 11 oddelkov otrok, od tega je 5 oddelkov prvega starostnega obdobja, 1 kombinirani oddelek in 5 oddelkov drugega starostnega obdobja. Skupno število vpisanih otrok na začetku šolskega leta je 191. Tekom leta pričakujemo še dodatne vpise. S 1. 3. 2024 bomo odprli 12. oddelek.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA

Šolske površine matične šole segajo do ceste med vrtcem in šolo (Šolska ulica), v šolski prostor so vključena tudi parkirišča na obeh straneh ulice. Meja šolskega prostora poteka ob telovadnici ŠD Partizan, po ograji s Severjevimi, po ograji, ki poteka ob dovozni cesti za telovadnico, vključno s plinsko postajo, po ograji na meji s Štukljevimi, do ute na postajališču, po živi meji šolskega vrta in do šolskega parkirišča.

Šolski prostor podružnične šole Štrekljevec sega do cest, ki omejujejo šolo z vseh treh strani.

Na šoli imamo knjižnico, računalniško učilnico, telovadnico in namenske učilnice za naravoslovne predmete, matematiko, likovno in glasbeno umetnost, jezike, gospodinjstvo, tehniko in tehnologijo, zemljepis in zgodovino. Za potrebe učiteljev razrednega pouka imamo 2 kabineta, od tega je en kabinet namenjen tudi izvajanju dodatne strokovne pomoči. Za potrebe na predmetni stopnji imamo pripadajoče kabinete pri namenskih učilnicah. Za izvajanje individualne pomoči za otroke s posebnimi potrebami bomo uporabljali še kabinete v kleti I, kleti II in v 1. nadstropju novejšega dela šole. Strokovni delavci imajo svoj prostor v zbornici.