mizs ess logo
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


PROJEKT, KI SMO GA IZVAJALI V VRTCU OD 1. 11. 2020 – 31. 3. 2021:

 »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021«
SKLOP A – »POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK«

Predstavitev projekta:

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje (izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje števila brezposelnih) Izvedbenega načrta Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020 (št. sklepa Vlade RS 11002-2/2016/4 z dne 12. 5. 2016) in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Pomočnica vzgojiteljice začetnica bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.  (vir: mizš, razpisna dokumentacija)

V vrtcu izvajamo projekt na eni operaciji, kar pomeni, da imamo zaposleno eno delavko, ki se usposablja za samostojno delo.

OŠ Belokranjskega odreda Semič, Enota vrtec Sonček, bo s pomočnico vzgojiteljice začetnico sklenila pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od. 1. 11. 2020 – 31. 3. 2021. Po tem datumu pa bo delavka z istim zavodom sklenila delovno razmerje z novo pogodbo o zaposlitvi in sicer za obdobje vsaj enega meseca, to je vsaj do 30. 4. 2021.

Financiranje projekta:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.