KNJIŽNIČNI RED

OSNOVNE ŠOLE BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Knjižnični red OŠ Belokranjskega odreda Semič temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/2001) in Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS, št. 29/2003) in je dostopen vsem članom.

 

2. člen

Knjižnica svojim članom omogoča storitve v skladu z letnim delovnim načrtom šole in letnim delovnim načrtom knjižnice.

 

II. ČLANSTVO

 

3. člen

Člani knjižnice so vsi učenci, delavci in zunanji sodelavci OŠ Belokranjskega odreda Semič. Članarine ni.

 

4. člen

Ob vpisu v šolo bodoči učenci postanejo člani knjižnice. Ob prvem obisku dobijo člansko izkaznico, s katero si izposodijo knjižnično gradivo.

Delavci šole in zunanji sodelavci izkaznice ne prejmejo.

 

III. DOLŽNOSTI ČLANOV

 

5. člen

Člani knjižnice se morajo v prostoru ravnati po hišnem redu OŠ Belokranjskega odreda Semič, šolskih pravilih in pravilih vedenja v knjižnici. Pravila so obešena na steni knjižnice.

 

6. člen

Zaradi zagotavljanja nemotenega dela (delanje domačih nalog, seminarskih nalog, opravljanje bralne značke) morata biti v knjižnici red in tišina.

Mobilne telefone in tablične računalnike je dovoljeno uporabljati le v šolske namene.

Uživanje hrane in pijače v knjižnici ni zaželeno.

 

7. člen

Vsi člani šolske knjižnice morajo z gradivom ravnati pazljivo in ga v knjižnico vrniti nepoškodovanega.

Če član knjižnice opazi, da je gradivo, ki si ga želi izposoditi, poškodovano, na to opozori knjižničarko.

Član knjižnice, ki je gradivo namerno ali nenamerno poškodoval ali izgubil, mora le-to nadomestiti z enakim oziroma enakovrednim gradivom.

V primeru poškodovanja opreme ali naprav v knjižnici ukrepamo v skladu s šolskimi pravili in hišnim redom.

 

8. člen

Vstop v knjižnico je učencem dovoljen le v copatih. Torbe odložijo desno od vhodnih vrat.

 

IV. KNJIŽNIČNI PROSTOR

 

9. člen

 Knjižnica je namenjena članom in knjižničarki.

Prostor šolske knjižnice obsega knjižnico s knjižnimi policami in čitalniški del, ki je namenjen samostojnemu delu ali branju.

 

V. DELOVNI ČAS IN ČAS ODPRTOSTI

 

10. člen

Delovni čas knjižnice je od ponedeljka do petka od 7.00 do 14.00.

Čas izposoje za učence je objavljen na vratih knjižnice in na šolski spletni strani.

Vse spremembe obratovanja bodo objavljene na vratih knjižnice.

 

VI. KNJIŽNIČNO GRADIVO

 

11. člen

Večina knjižničnega gradiva je v prostem pristopu. Leksikone, enciklopedije, slovarje in nekaj strokovnega gradiva pa je mogoče prebirati le v knjižnici. Izjemoma si ga je možno po dogovoru s knjižničarko izposoditi za domov, običajno za čez vikend.

Leposlovje za učence je urejeno po starostnih stopnjah, ostalo gradivo pa po sistemu UDK.

Gradivo za učitelje je ločeno od gradiva za učence in je urejeno po sistemu UDK.

 

12. člen

Knjižničarka obvešča uporabnike o novem knjižničnem gradivu na polici z novostmi, učitelje pa tudi na jutranjih sestankih, na srečanjih z učitelji v knjižnici ali prek vodij strokovnih aktivov.

 

13. člen

Članom knjižnice so za izposojo na voljo tudi revije. Izposojo član zabeleži v poseben zvezek. Rok izposoje je 3 dni, po dogovoru s knjižničarko lahko tudi daljši čas.

 

VII. IZPOSOJA

 

14. člen

Izposojo knjižničnega gradiva mora član potrditi pri izposojevalnem pultu.

Učenci morajo imeti ob izposoji člansko izkaznico, zaposleni in zunanji sodelavci izkaznice ne potrebujejo.

 

15. člen

Rok izposoje knjižnega gradiva za učence je 14 dni, revij 3 dni. Izjemoma si lahko učenci izposodijo tudi zgoščenke (če jih potrebujejo za seminarske ali projektne naloge).

Rok izposoje gradiva za zaposlene in zunanje sodelavce ni omejen. Zaposleni na dva meseca kontrolirajo izposojeno gradivo (knjižničarka jim predloži seznam izposojenega gradiva). Pred inventuro na pet let pa vse gradivo vrnejo, da ga inventurna komisija popiše, nato pa si ga zopet izposodijo.

 

16. člen

Pred iztekom roka izposoje lahko član rok izposoje knjižnega gradiva podaljša za 14 dni.

Roka izposoje knjig za domače branje ali rezerviranega gradiva ni mogoče podaljšati.

Podaljšanje gradiva se ureja osebno.

 

VIII. NEPRAVOČASNO VRNJENO GRADIVO

 

17. člen

Člani knjižnice so dolžni pravočasno vračati izposojeno gradivo.

Po preteku roka vračila učenca opomnimo, da dolguje gradivo. Knjižničarka opominja ustno, pa tudi prek razrednikov.

Zamudnine ne zaračunavamo.

Dokler učenec ne vrne zamujenega gradiva, si ne more izposoditi novega.

Član knjižnice mora pred zaključkom šolanja ali delovnega razmerja v knjižnico vrniti vse izposojeno gradivo.

 

IX. REZERVACIJA GRADIVA

 

18. člen

Gradivo, ki je izposojeno pri drugem članu, lahko član osebno rezervira.

Rezervirano gradivo mora član prevzeti najkasneje v treh dneh od dneva, ko je bilo le-to vrnjeno v knjižnico.

O prispelem gradivu dobi član informacijo osebno.

 

X. IZJEMNA IZPOSOJA

 

19. člen

Učenec si lahko ponovno izposodi ali učbenike iz učbeniškega sklada zadrži med poletnimi počitnicami, če mora opravljati popravne izpite. Po opravljenih izpitih mora učbenike vrniti v knjižnico.

 

XI. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

 

20. člen

Knjižnica medknjižnično naroča za učitelje gradivo, ki ga sama nima.

 

21. člen

Stroške medknjižnične izposoje poravna šola, če je gradivo potrebno za projekte ali pouk, sicer jih poravna strokovni delavec sam.

Knjižnica člana ob naročilu medknjižnične izposoje obvesti o višini stroškov.

 

XII. KONČNE DOLOČBE

 

Knjižnični red OŠ Belokranjskega odreda Semič začne veljati z dnem objave na oglasni deski knjižnice, zbornice in na spletni strani šole.