podhod CSODV začetku letošnjih počitnic so se učenke likovnega krožka Rebeka Adamič, Lina Konda, Zala Plut in Dalia Mujkič z navdušenjem odzvale povabilu CŠOD Lipa, da preživijo počitniški dan na kreativen način.

Skupaj z Ireno Štangelj Pavlakovič, učiteljico in slikarko iz CŠOD Lipa, obenem pa tudi našo nekdanjo učenko, so dokončale poslikavo podhoda, ki so ga naši učenci že aktivno ustvarjali v jesenskem času.

podhod CSOD0podhod CSOD1podhod CSOD2podhod CSOD3podhod CSOD4

Nacionalni projekt z mednarodno udeležbo: MODER STOL ‑ NEKDO MISLI NATE

Nosilka projekta: OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Delavnica z vodenim pogovorom na izbrano aktualno temo: solidarnost, živeti skupaj, medgeneracijsko sodelovanje, medsebojni odnosi, pomembne vrednote idr. Pogovor vodi mentor, zaželjeno je, da oblikujejo krog. Sledi skupno barvanje in dogovarjanje o razdelitvi dela, kako in kaj napisati na stole, katere jezike ali pisavo uporabiti, skupno pospravljanje, vse to ustvarja skupino sodelujočih. Oblikovanje heterogenih skupin (različnih starosti in iz različnih kulturnih/jezikovnih okolij) povečuje likovno in komunikacijsko pestrost. Delo v dvojicah oz. trojkah kot oblika socialnega učenja.

Izluščenje pomembnih sporočil in besed. Pisanje besed in sporočil na stole, v različnih pisavah (npr. v latinici, cirilici, arabščini…) prevajanje v različne jezike, ustvarjanje poetičnih sporočil. Postavljanje stolov na javna mesta, na ulice, v kulturne in druge ustanove, podarjanje stolov osebam, ki imajo vpliv in možnost spreminjanja razmer. Stol lahko tudi ostane v zavodu in dobi posebno vlogo.

Projekt je relativno enostaven in finančno nezahteven, nenasilno povezuje socialno učenje s tehniško-likovno kulturo in spodbuja ekološko občutljivost (uporaba starih in odsluženih stolov).

Prijavnico in poročilo za projekt je potrebno oddati do 30. maja 2019.

ODPRAVA LAKOTE
Nacionalni Unesco ASP projekt DREVO = ŽIVLJENJE v desetletju zbliževanja kultur (2013 – 2022) povezuje mlade in njihove mentorje z zavedanjem o lastni kulturni identiteti in spoštovanjem drugačnosti vseh vrst. Projekt vpeljuje pristop globalnega učenja kot vseživljenjskega procesa, ki poudarja soodvisnost in vpetost posameznika v globalno dogajanje z lastno aktivnostjo kot enega izmed pomembnih dejavnikov trajnostnega načina življenja.
25. septembra 2015 je bila na vrhu OZN soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030. Pomembna značilnost nove agende je univerzalnost: ob upoštevanju nacionalnih okoliščin bodo njene cilje uresničevale vse države sveta, tako države v razvoju kot tudi razvite države.
Projekt DREVO=ŽIVLJENJE je zasnovan interdisciplinarno, zato je lahko vključen v pouk ali druge oblike šolskega dela (interesne dejavnosti, raziskovalne naloge, šolske projekte, projektne dneve …). Lahko ga izvajate z različnimi skupinami učencev (vsi učenci šole, določena triada, razred, interesna dejavnost, raziskovalna skupina ipd.) in jim prilagajate cilje, vsebine, zahtevnost itd.
Tema šolskega leta 2017/18: 2. Globalni cilj - ODPRAVA LAKOTE
V letošnjem šolskem letu bomo pozornost namenili 2. globalnemu cilju – ODPRAVI LAKOTE. Želimo, da učenci razumejo vzroke za nastanek lakote, se znebijo morebitnih predsodkov, razmišljajo o rešitvah ter najdejo načine, kako lahko sami po svojih močeh prispevajo k izboljšanju obstoječega stanja ter izboljšajo tudi svoj lasten odnos do hrane in prehranjevanja.
Vsebinski potek projekta
1. Učence seznanimo z vzroki lakote in jih usmerjamo k razmišljanju o lastnem doživljanju hrane. Za uvodno motivacijo si lahko izberemo ustrezni kratki film, reklamni spot, literarno zgodbo, fotografijo ipd.
2. Izvedemo delavnico (v sklopu pouka ali drugih dejavnosti) na temo lakote, zagotavljanja prehranske varnosti, izboljšanja kvalitete prehrane, lastnega odnosa do hrane in prehranjevanja. V zaključku je zelo priporočljiva razprava in s tem možnost izražanja učenčevih lastnih pogledov, razmišljanj, argumentov.  
3. Skupina učencev, oddelek ali posamezni učenci bodo v manjši cvetlični lonček posadili poljubno seme (npr. solata, fižol, paradižnik,...) in skozi celo leto spremljali njegov razvoj ter skrbeli zanj. Lonček bodo okrasili z lastnimi znaki solidarnosti v obliki mozaika. Vzgojene rastline boste ob zaključku projekta presadili v šolske vrtičke.
4. Za zaključno prireditev mentorji fotografirajte lončke z vzgojenimi rastlinami. Fotografijo, v velikosti A3, opremite z znakom in imenom svoje šole (pod fotografijo).
5. Fotografije pošljete najkasneje do 16. aprila 2018 na naslov OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom DREVO = ŽIVLJENJE.
6. Zelo zaželeno je, da projekt aktualiziramo s humanitarno akcijo zbiranja hrane. Aktivnost objavimo na svoji spletni strani, naslov povezave pa pošljemo po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
7. Projekt bomo zaokrožili v znak obeležitve 21. maja, svetovnega dneva kulturne raznolikosti za dialog in razvoj z zaključnim srečanjem.
8. Rok prijave je 15. 10. 2017.
Prijazno vas torej vabimo, da se nam pridružite pri raziskovanju, ustvarjanju, druženju … Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Vsi otroci na svetu imajo nekaj skupnega – njihove pravice, zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 20. novembra 1989. Čeprav je konvencija najbolj široko ratificiran dokument o človekovih pravicah doslej, so žal pravice otrok še vedno marsikje kršene.
Človekove pravice  so tema, ki nas bo povezovala v nacionalnem Unesco ASP projektu  MOJE PRAVICE. Pomembno je, da mladi poznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.
Vsebinski potek projekta
1. Učence seznanite s Konvencijo o otrokovih pravicah  in/ali z Deklaracijo človekovih pravic. Za uvodno motivacijo si lahko izberete ustrezni kratki film, reklamni spot, literarno zgodbo, fotografijo, igro vlog, ipd. Učenci si nato izberejo eno pravico, se o njej pogovarjajo ter oblikujejo svoje mnenje, zakaj so ljudem kršene pravice. Spodbudite jih k razmišljanju o neenakomernem razvoju v svetu in globalni solidarnosti ter o vzrokih in posledicah kršenja človekovih pravic. Pogovorite se tudi o naših odgovornostih ter oblikujte stališča, kako lahko mi vplivamo in kaj lahko naredimo za odpravo kršitev človekovih pravic. Svoje ideje naj učenci zapišejo na manjši list papirja (lahko je barvni).
2. Izvedemo delavnico (v sklopu pouka ali drugih dejavnosti) na temo tiste pravice, ki so si jo učenci izbrali. Delavnica naj vključuje razpravo in s tem možnost izražanja učenčevih lastnih pogledov, razmišljanj ter argumentov o izbrani pravici. Učenci naj oblikujejo želje oziroma spodbudne misli za ljudi, ki jim je ta pravica kršena. To misel oziroma stališče naj učenci prav tako napišejo na manjši list papirja (lahko je barvni). V povezavi z razpravo o izbrani pravici, naj učenci še likovno ustvarjajo. Narišejo lahko risbe, grafite, stripe ... Nato vse  učenčeve izdelke (misli, stališča, želje, risbe ...) zberete, saj jih boste potrebovali za končni izdelek.
3. Za razstavo ustvarite vaše novoletno darilo - prazno kartonasto škatlo, ki jo ovijete in polepite z učenčevimi izdelki (misli, risbe ...). Na vidno mesto zapišite ali nalepite tudi ime vaše šole. Izdelek pošljite najkasneje do 1. decembra 2017 na naslov OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom MOJE PRAVICE.
4. Zaželeno je, da projekt decembra aktualiziramo s pisanjem apelov  Vsako pero šteje, pod okriljem Amnesty international. Vsa navodila najdete na njihovi spletni strani. Svojo aktivnost objavite na vaši spletni strani, naslov povezave pa pošljete po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., da jo objavimo tudi mi.
5. Projekt bomo zaključili v znak obeležitve 10. decembra, svetovnega dneva človekovih pravic. Vse izdelke bomo razstavili v šoli na razstavi, odprti za širšo javnost. S simboliko daril, z željami in razmišljanji se bomo spomnili na ljudi, ki so jim kršene človekove pravice.
6. Rok prijave je  15. 10. 2017.

Namen projekta:
• Otroci bodo spoznavali vodne vire kot dediščino celotnega človeštva, mite in arhitekturo povezano z vodnimi viri  v našem okolju.
• Razvijali bodo kritično mišljenje ob spoznanju, da kljub temu, da večji del našega planeta prekrivajo vodne površine, vode ni v neomejenih količinah.
Cilji projekta:
• Seznanitev otrok s pojavnimi oblikami vode v naravi, njenim pomenom za človeka nekoč in danes.
• Otroci bodo ob spoznavanju in doživljanju mitov o vodi spoznavali preteklost ter njihov vpliv na sedanjost.
• Sodelovanje z institucijami in strokovnjaki lokalnega okolja na področju vodnih virov, arhitekture.