Zakon o osnovni šoli določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja (slovenščina, matematika, angleščina) in NPZ ob koncu 3. obdobja (slovenščina, matematika, tretji predmet določi minister) obvezno; datumi so razvidni iz šolskega koledarja, objavljenega na šolski spletni strani.

Tretji predmet določi minister 1. septembra tako, da izmed obveznih   predmetov 8. in 9. razreda izbere največ 4 predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Na naši šoli bomo preverjali znanje iz biologije.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri NPZ zadnji šolski dan: 9. razred 15. junija in 6. razred 24. junija.

Koledar izvedbe NPZ

PREDMET

REDNI ROK

slovenščina (6. in 9. r.)

Torek, 4. maj 2021

matematika (6. in 9. r.)

Četrtek, 6. maj 2021

biologija (9. r.)

Ponedeljek, 10. maj 2021

angleščina (6. r.)

Ponedeljek, 11. maj 2021