Zakon o osnovni šoli določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja (slovenščina, matematika, angleščina) in NPZ ob koncu 3. obdobja (slovenščina, matematika, tretji predmet določi minister) obvezno; datumi so razvidni iz šolskega koledarja, objavljenega na šolski spletni strani.

Tretji predmet določi minister 1. septembra tako, da izmed obveznih   predmetov 8. in 9. razreda izbere največ 4 predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Na naši šoli bomo preverjali znanje iz tujega jezika angleščina.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri NPZ zadnji šolski dan: 9. razred 15. junija in 6. razred 24. junija.

Koledar izvedbe NPZ

PREDMET

REDNI ROK

slovenščina (6. in 9. r.)

Sreda, 4. maj 2022

matematika (6. in 9. r.)

Petek, 6. maj 2022

tuj jezik angleščina (9. r.)

Torek, 10. maj 2022

angleščina (6. r.)

Torek, 10. maj 2022