V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga predstavniki staršev, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Predsednica sveta staršev je Jasmina Jakofčič Vojsk.

pen Dokumenti sveta staršev

ma
Maša Avguštin