Odgovornost staršev je, da ste soudeleženi pri spremljanju otrokovega napredka v šoli, zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju in izvedbi programa šole, se udeležujete govorilnih ur in roditeljskih sestankov.

Razpored srečanj je razviden iz spodnje tabele:

DATUM

VRSTA SODELOVANJA

RAZRED

OKVIRNE VSEBINE

15. 9. 2022

ob 17.00

1. RS – oddelčni (uvod skupni, potem po oddelkih)

vsi razredi

Informacije in novosti v šolskem letu 2022/23

10. 1. 2023

2. RS – oddelčni

vsi razredi

Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju

Aktualne informaije o dogajanju na šoli

11. 4. 2023

3. RS – oddelčni

vsi razredi

 Izbirni predmeti (3. in 6. r.)

NPZ (6. in 9. r.)

Izboljšanje učnega uspeha

Aktualne informacije o dogajanju na šoli

13. 6. 2023

RS za starše šolskih novincev

 bodoči 1. r.

 Organizacijske zadeve

29. 8. 2023 1. RS - oddelčni 1. r.

Informacije in novosti v šolskem letu 2023/24

Organizacija dela

11. 10. 2022

Govorilne ure

vsi razredi

 

8. 11. 2022

Govorilne ure

vsi razredi

 

13. 12. 2022

Govorilne ure

vsi razredi

 

10. 1. 2023

Govorilne ure

vsi razredi

 

14. 2. 2023

Govorilne ure

vsi razredi

 

14. 3. 2023

Govorilne ure

vsi razredi

 

16. 5. 2023

Govorilne ure

vsi razredi

 

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali ob urah navedenih v tabeli oziroma glede na epidemiološke razmere po dogovoru z razredniki. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo. Le izjemoma bodo govorilne ure in roditeljski sestanki potekali v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Starše bomo o spremembah sproti obveščali. 

Govorilne ure bodo za starše učencev od 1. do 5. razreda od 15.30 do 17.00, za starše učencev od 6. do 9. razreda od 16.00 do 17.30, na podružnici od 15.30 do 17.00.

Roditeljski sestanki na matični šoli bodo za starše učencev od 1. do 5. razreda ob 16.00, za starše učencev od 6. do 9. razreda ob 17.00.

Od staršev pričakujemo:

  • da obiskujejo govorilne ure, roditeljske sestanke in vse ostale organizirane oblike sodelovanja,
  • spremljajo svojega otroka, njegove uspehe in prepoznajo morebitne težave,
  • obvestijo učitelja o izostankih,
  • v roku poravnajo obveznosti.

Odsotnost od pouka do pet dni opravičijo starši, za daljšo odsotnost morajo učenci prinesti zdravniško opravičilo. Starši lahko otroka opravičijo pisno ali osebno pri učitelju. Opravičilo po telefonu ne velja. Izjemoma se lahko z razrednikom v naprej dogovorijo za odsotnost od posamezne učne ure ali druge dejavnosti.

Učenec je lahko na željo staršev odsoten od pouka do pet šolskih dni, vendar se morajo starši o tem predhodno dogovoriti z razrednikom.