UNESCO šole so nacionalni projekt, ki največ prispeva k uresničevanju UNESCO idealov v slovenskem prostoru. Če je najpomembnejši cilj UNESCA mir in razumevanje med narodi in kulturami sveta, so UNESCO šole tiste, ki tlakujejo pot k medsebojnem poznavanju, razumevanju in spoštovanju.

Preko ozaveščanja o različnih temah, ki zaznamujejo lokalno in svetovno dogajanje, učenci spoznavajo in razumejo probleme sodobnega sveta. Preko dialoga in pridobivajo znanje in vedenje, oblikujejo spoštovanje do različnosti, spoznavajo sebe in svet okoli sebe in skupaj ugotavljajo, da zapleteni problemi nikoli nimajo enostavnih rešitev. Da do njih pridemo so potrebni strpnost, razumevanje, sodelovanje in vključenost. (Vir: publikacija 20 let UNESCO ASP mreže Slovenije)

Na področju izobraževanja si prizadevamo razvijati vsa štiri načela - Delorsove stebre izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj in obenem zavezujejo članice UNESCO ASPnet.

To so:

1. Učiti se, da bi vedeli.

V tem tisočletju se spreminja vsebina poučevanja – učitelj pomaga učencu izbirati informacije okrog njega, ga uči, kako se učiti, odpira medpredmetna problemska področja (npr. svetovni problemi ...).

Učiteljeva najvažnejša vloga je motivirati za vsebine.

Strogo vodene aktivnosti se izmenjavajo s spontanimi individualnimi iniciativami.

Proces poučevanja je enakomerno porazdeljen med šolo, delo in prosti čas.

Okrepljeno je učenje socialnih in etičnih veščin.

2. Učiti se delati.

Učimo se in razvijamo svoje sposobnosti za ravnanje v konkretnih praktičnih razmerah.

Navajamo se na skupinsko delo.

Poudarek dajemo osebni predanosti za delo.

3. Naučiti se živeti skupaj.

Učimo se o sebi in drugih.

Učimo se spoštovanja sebe in drugih.

Učimo se skupaj, od vseh, iz različnih kulturnih izkušenj.

Učimo se živeti skupaj in deliti med seboj (z družino, prijatelji in drugimi).

Razvijamo strpnost do vseh vrst drugačnosti.

Učimo se učinkovitega samoizražanja in komuniciranja z drugimi.

Učimo se reševati konflikte.

Učimo se živeti z naravo.

4. Učiti se biti.

Izobraževanje prispeva k celovitemu razvoju vsakega posameznika.

Učimo se, da bi znali koristno in pravilno uporabljati svoje znanje in sposobnosti in da se zavemo, kdo smo v odnosu do drugih.

V vsakodnevnem delu in življenju šole težimo k temu, da bi bil UNESCO ASPnet način razmišljanja in udejanjanja. Dejavnosti in projekte izvajamo pri posameznih predmetih, razrednih urah, podaljšanemu bivanju, nekaj pa tudi v okviru dodatnega dela in raziskovanja. Ker verjamemo v smisel in moč medsebojnega povezovanja, ves čas sodelujemo tudi v različnih projektih drugih UNESCO ASPnet šol.

Kvalitetno obeležujejo mednarodne Unesco in druge svetovne oz. mednarodne dneve.

Unesco šole sodelujejo tudi med seboj v mednarodnih, nacionalnih in pilotskih projektih in smo odprte za sodelovanje tudi z ostalimi šolami v Sloveniji in tujini.

Zloženka_UNESCO_ASP_mreza