Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni družinski mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Do polne subvencije oz. brezplačne malice so upravičeni tudi:

  • učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi
  • v rejniško družino,
  • učenci, ki so prosilci za azil,
  • učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in 
  • mladostnikov s posebnimi potrebami oz. v domove za učence in  
  • obiskujejo šolo izven zavoda.

Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini cene kosila,
  • nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji - subvencija pripada v višini 70 % cene kosila,
  • nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

Do polne subvencije oz. brezplačnega kosila so upravičeni učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.