Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 545,98 eurov. Subvencija pripada v višini cene malice.

Do polne subvencije oz. brezplačne malice so upravičeni tudi:

  • učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino,
  • učenci, ki so prosilci za azil,
  • učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oz. v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

V obdobju od 1. septembra 2023 do 1. septembra 2026 subvencija kosila v višini cene kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Do polne subvencije oz. brezplačnega kosila so upravičeni učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.

Podlaga za ureditev subvencije za šolsko prehrano na šoli je veljavna odločba Centra za socialno delo. Izmenjave podatkov bodo potekale med šolo in CSD.

Podrobnosti glede subvencije šolske prehrane so določene v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o šolski prehrani.