Sodelujoče šole v vsakodnevno življenje in delo šole vpletamo naslednje temeljne UNESCOVE TEME:

 1. Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju.
 2. Človekove pravice, demokracija, strpnost, sodelovanje.
 3. Medkulturno učenje.
 4. Okoljski problemi.

Učitelji si v okviru tega že vsa leta skrbno prizadevamo, da učence usmerjamo ne le k razmišljanju, ampak tudi k udejanjanju. V okviru tega sledimo UNESCOVIM CILJEM:

 • Uveljaviti kulturo miru in nenasilja.
 • Naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlja.
 • Naučiti se živeti skupaj in deliti med seboj.

Vse to pa lahko izpeljemo le tako, da delujemo po UNESCOVIH IDEALIH:

 1. Človek, ki je zmožen sodelovati in deliti z drugimi v korist večje enakovrednosti in enakopravnosti ter skupnega preživetja na istem planetu.
 2. Načrtno vplivanje na mlade ljudi, da bi v njihovih glavah in srcih krepili znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje in Prijateljsko povezovanje kljub mnogoterim drugačnostim.
 3. Spoznavanje, učenje in vzgajanje za medsebojno sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, sodelovanje in solidarnostno pomoč.
 4. Misli, čuti in deluj globalno in lokalno.

Na področju izobraževanja si prizadevamo razvijati vsa štiri DELORSOVA NAČELA za 21. stoletje, ki zavezujejo vse članice UNESCO ASPnet. To so: 

 1. Prvi steber: Učiti se, da bi vedeli.
 2. Drugi steber: Učiti se, da bi znali delati.
 3. Tretji steber: Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
 4. Četrti steber: Učiti se biti.

Iz vsega zgoraj navedenega izhajajo NAČELA UNESCO ASPnet ŠOL: 

 1.  Načelo celovitosti šole.
 2.  Načelo medsebojne povezanosti in soodvisnosti med predmeti.
 3.  Načelo podpiranja interesov in sposobnosti učencev in učiteljev.
 4.  Načelo menjave – delimo si znanje, strokovno pomoč, prijazno besedo.
 5.  Načelo spremenljivosti – ničesar ni dokončno, vse se da spremeniti.
 6.  Načelo aktualizacije prioritet, kdaj damo prednost učenju, zabavi …
 7.  Načelo kakovosti medsebojnih delovnih odnosov (povej – posvetuj se – pridruži se – uči se od spretnejših).
 8.  Načelo odgovornosti za svoja ravnanja in soodgovornosti za skupne rezultate.
 9.  Načelo timskega dela med učitelji različnih strok, sodelovanje med učenci in starši.
 10.  Načelo dialoga – probleme znotraj šol in širše se učimo odpirati v strpnih dialogih.
 11.  Načelo medsebojnega spoštovanja – spoštovanja kulturne raznolikosti kot resničnega bogastva.
 12.  Načelo ustvarjalnosti – izgrajevanje miru skozi stališča, vedenja in kreativne aktivnosti.
 13.  Načelo solidarnosti – solidarnostne aktivnosti na lokalnem, nacionalnem ali mednarodnem nivoju.

 

Publikacije:

IZOBRAŽEVANJEZA GLOBALNO DRŽAVLJANSTVO - TEME IN UČNI CILJI

 

 

UNESCO šole obeležujemo mednarodne Unesco in druge svetovne oz. mednarodne dneve.