ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Tomaž Černe, Marko Žugelj, Polona Mikešič), pet predstavnikov šole (Tjaša Štampfelj, Lilijana Simonič, Vesna Marter, Simona Ritonija, Martina Štravs) in trije predstavniki staršev (Jasmina Vojsk Jakofčič, Peter Štukelj, Irena Stipanovič Žunič). Predsednica sveta šole je Tjaša Štampfelj, namestnik pa Liljana Simonič.

STROKOVNI ORGANI

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki.

Učiteljski zbor

Sestavljajo ga strokovni delavci šole. Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o LDN, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovni aktivi

Na šoli imamo organizirane strokovne aktive za 1., 2. triletje in 3. triletje ter aktive za družboslovje, matematiko, tuji jezik, naravoslovje, šport in aktiv za podaljšano bivanje. Znotraj aktivov so posamezni učitelji odgovorni za usklajevanje kulturnih, naravoslovnih, tehničnih in športnih dejavnosti. Vse dejavnosti povezuje koordinatorica dni dejavnosti na šoli Barbara Fir.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje in obravnavajo pripombe staršev in učencev.

SVET STARŠEV

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga predstavniki staršev, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Predsednica sveta staršev je Jasmina Jakofčič Vojsk.

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

V šolskem letu 2020/21 bo šolska skupnost, ki bo sestavljena iz dveh učencev vsake oddelčne skupnosti, obravnavala aktualne teme iz življenja in dela na šoli. Učenci bodo izvolili predstavnike v šolski parlament. Šolski parlamentarci se bodo srečali dvakrat v šolskem letu, predvidoma v januarju in maju.

Letošnja nacionalna tema otroških parlamentov je »Moja poklicna prihodnost«.

Na prvem srečanju bodo izvolili vodstvo in predstavnika ali predstavnico, ki se bo udeležil/-a regijskega parlamenta v Novem mestu. Drugo srečanje bo namenjeno pregledu dela šolske skupnosti in realizaciji ciljev oz. nalog, zastavljenih na sestankih šolske skupnosti.

O delu šolske skupnosti in parlamenta bodo učenci šole sprotno obveščeni na oglasni deski in na šolski spletni strani.

Mentorica šolske skupnosti in šolskega parlamenta je Mojca Kambič.